Κάθε μορφής κοινωνικής δραστηριότητας (π.χ. κοπή πίτας ή οργανωμένη εκδήλωση).